MACHIO
photography, artdirection

Mori Hikari / GU