MACHIO
photography, artdirection

Tina Yamashiro / GU